VMPEA: Yifan Zou

VMPEA: Yifan Zou

Workshop
CWAC 156

Traditions Reinterpreted: Text and Image in Wu Zhen’s Eight Views of Jiahe (1344)

Yifan Zou, Ph.D. Student, Art History